Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Serwisu www.inteligentnybudynek.eu (zwanego też „Serwisem”) jest Wydawnictwo Trade Media International Sp. z o.o. ul. Stanisława Kostki Potockiego 2A, 02-958 Warszawa, NIP 701-04-60-333, REGON 360607542, KRS 0000536362 – zwany dalej Administratorem.
 2. Niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa m. in. rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zwany dalej Regulaminem.
 3. Serwis www.inteligentnybudynek.eu jest serwisem internetowym, poświęconym tematyce technologicznej, produktach oraz nowościach z zakresu automatyki, zawierający informacje rynkowe, artykuły merytoryczne, porady i opinie pochodzące z różnych źródeł.
 4. Serwis oparty jest o treści własne (redakcyjne) oraz zewnętrzne.
 5. Treści zamieszczane w Serwisie są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu, jednakże z pełnej funkcjonalności Serwisie mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane.
 6. Zasoby wszelkich serwisów należących do Wydawnictwa Trade Media International Sp. z o.o. w tym znajdujące się na nich treści, mogą być wzajemnie współdzielone.
 7. Dostęp do treści w Serwisie oraz korzystanie z jego funkcjonalności nie podlega opłatom.
 8. Definicja zwrotów używanych w Regulaminie:
  a) Regulamin– niniejszy dokument w aktualnie obowiązującej wersji, znajdujący się pod adresem https://inteligentnybudynek.eu/regulamin-serwisu stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  b) Administrator– Wydawnictwo Trade Media International Sp. z o.o. ul. Stanisława Kostki Potockiego 2A, 02-958 Warszawa, właściciel serwisu www.inteligentnybudynek.eu.
  c) Serwis– serwis internetowy dostępny pod adresem www.inteligentnybudynek.eu.
  d) Zamknięta część Serwisu– obszar stron www w ramach witryny www.inteligentnybudynek.eu oraz usług świadczonych przez Administratora dostępny wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych.
  e) Użytkownik– osoba korzystająca z Serwisie (zarejestrowana i niezarejestrowana). Użytkownikiem Serwisie może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba małoletnia tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego.
  f) Użytkownik Zarejestrowany– Użytkownik, który dokonał rejestracji poprzez podanie swoich prawdziwych i aktualnych na dzień rejestracji danych za pomocą środków informatycznych dostępnych w Serwisie, posiadający swój unikalny login zabezpieczony hasłem.
  g) Konto Użytkownika (Konto)– wszystkie informacje o Użytkowniku, w tym dane Konta, jakie zbiera i trwale rejestruje w swoim systemie informatycznym Administrator.
  h) Profil Użytkownika (Profil)– wydzielone dla danego Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie strony internetowe. Profil zawiera te dane własne Użytkownika zawarte w jego Koncie, które Administrator ujawnia do wglądu (i w pewnym zakresie do edycji) Użytkownikowi.
  i) Reklamodawca– Podmiot współpracujący z Administratorem, którego treści marketingowe mogą być zamieszczane w Serwisie lub e-mailach wysyłanych do Użytkowników.
  j) Partner Merytoryczny– podmiot trzeci, niezależny od Administratora, który jest autorem artykułu zamieszczonego w Serwisie i który odpowiada za jego treść (Administrator udostępnia jedynie platformę techniczną dla publikacji artykułów od Partnerów Merytorycznych).
  k) Materiały Reklamowe– materiały zawierające treści reklamowe / marketingowe dostarczone od Reklamodawców w formie elektronicznej.
  l) Link– odnośnik przekierowujący do strony internetowej.
  m) Polityka Prywatności– odrębny dokument regulujący szczegółowo zasady prowadzenia polityki prywatności wobec Użytkowników, znajdujący się pod adresem https://inteligentnybudynek.eu/polityka-prywatnosci
  n) Nieautoryzowany Dostęp– Użytkownik, który korzysta z Konta/Profilu, którego nie jest właścicielem, tzn. używa do niego nie swoich danych dostępowych lub korzysta z jakichkolwiek zasobów Serwisie, nie posiadając do tego uprawnień.
  m) Nadużycie – wszelkie działania Użytkownika niezgodne z prawem lub niniejszym Regulaminem.

§2 REJESTRACJA W Serwisie

 1. W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien przejść do strony rejestracji i wypełnić formularz rejestracyjny, podając wymagane dane, dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności (oraz odpowiednich zgód dotyczących m. in. przetwarzania danych), a następnie uaktywnić swoje Konto poprzez link przesłany przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Po aktywacji Konta Użytkownik otrzymuje możliwość skorzystania z dostępu do swojego profilu, aktualnych wydań magazynów oraz archiwum magazynów.
 3. Wszystkie podane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji dane muszą być zgodne z prawdą. Za prawdziwość podanych danych odpowiada Użytkownik.
 4. Zarejestrowany Użytkownik zyskuje możliwość korzystania z Zamkniętej części Serwisu. Do usług oferowanych w ramach Zamkniętej części Serwisu należą m.in. powiadomienia e-mail o nowych treściach i zasobach opublikowanych w Serwisie, newslettery. Lista wszystkich usług dostępnych w ramach Zamkniętej części Serwisu oraz możliwość zarządzania nimi dostępna jest na stronie Panelu użytkownika.
 5. W wyniku rejestracji dla Użytkownika Zarejestrowanego tworzone jest Konto. Użytkownik Zarejestrowany może edytować informacje o sobie w ramach Profilu do Konta.
 6. Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:
  a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
  b) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Polityki Prywatności;
  c) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych przekazanych podczas rejestracji, w celach realizacji przez Administratora usług dostępnych w ramach Serwisu;
  d) wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie w celach marketingowych przez Administratora dotyczącego go adresu poczty elektronicznej oraz podanych przez niego danych, w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.);
  e) wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności za pomocą poczty elektronicznej – na podany adres e-mail) informacji handlowych, marketingowych, redakcyjnych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
  f) oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe i aktualne
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu pełnego dostępu do usług oferowanych w ramach Serwisie.
 8. Administratorem danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator.
 9. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia, jeśli wystąpi o to z pisemną prośbą.
 10. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Rejestracji oraz usunąć dane rejestracyjne z systemu za pomocą odpowiednich narzędzi dostępnych z poziomu Zarządzania Kontem. Dane mogą zostać usunięte bez podania przyczyny również przez administratora m.in. w przypadku stwierdzenia wadliwości podanego adresu e-mail.
 11. Usunięcie danych rejestracyjnych Użytkownika z systemu jest równoznaczne z utratą przez tego Użytkownika dostępu do Zamkniętej części Serwisu.

§3 ARTYKUŁY PUBLIKOWANE W SERWISIE

 1. Artykuły w serwisie pochodzą z różnych źródeł.
 2. W granicach dopuszczalnych przez prawo, Administrator, ogranicza swą odpowiedzialność do treści redagowanych przez niego merytorycznie.
 3. W pozostałym zakresie, Administrator udziela jedynie technicznej platformy komunikacyjnej do publikacji dla swoich Partnerów Merytorycznych – nie ingerując przy tym merytorycznie w zamieszczane przez tych Partnerów Merytorycznych treści.
 4. W przypadku uznania, iż dany artykuł narusza czyjeś prawa, należy to zgłosić Administratorowi. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia zawierające uzasadnienie.

§4 INNE TREŚCI PRZEKAZYWANE W RAMACH SERWISU

 1. Administrator zastrzega możliwość umieszczania w Serwisie lub korespondencji e-mailowej do Użytkowników (na podstawie wyrażonej zgody) Materiałów Reklamowych – zgodnie z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności oraz analogicznymi dokumentami znajdującymi się na portalach Reklamodawców.
 2. W razie przekierowania Użytkownika na strony Partnerów Merytorycznych lub Reklamodawców, Użytkownika obowiązują odpowiednie przepisy obowiązujące na portalach tych Partnerów.
 3. W granicach dopuszczalnych prawem, za treść reklam odpowiadają wyłącznie Reklamodawcy.
 1. § 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

 1. W granicach dopuszczalnych prawem Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Serwisu,
  b) szkody wynikłe z udostępnienia przez Użytkownika Zarejestrowanego hasła dostępowego do Konta osobom trzecim
  c) udostępnianie hasła i danych Użytkowników osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych,
  d) utratę materiałów zamieszczonych w Serwisie spowodowaną niemożliwą do przewidzenia awarią, działaniem osób trzecich lub ich usunięciem przez Administratora na podstawie przepisów Regulaminu lub przepisów prawa.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  a) okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Serwisu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników,
  b) natychmiastowego skasowania każdego materiału, co do którego istnieje podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich,
  c) natychmiastowego zablokowania Konta Użytkownika w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Serwisie lub przepisów prawa,
  d) zaprzestania udostępniania Serwisu (z ważnych przyczyn) lub jego poszczególnych funkcjonalności,
  e) skasowania, w sytuacjach wyjątkowych, nie zawinionych przez Administratora, całej zawartości Serwisu.
 3. Zakres dostępu lub sposób funkcjonowania Serwisu może być dowolnie zmieniany przez Administratora. Administrator poinformuje na łamach Serwisu o istotnej zmianie zakresu udostępnianych funkcjonalności, przede wszystkim takim, które mogą wiązać się z dodatkowymi obowiązkami dla Użytkownika.
 4. W granicach dopuszczalnych przez prawo i przy poszanowaniu praw konsumenta, Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia szkód po stronie Użytkownika, wynikających z korzystania z Serwisu lub brakiem takiej możliwości, utraty danych Użytkownika w systemie, opóźnienia w przesłaniu danych, spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w funkcjonowaniu Serwisu, spowodowanymi przez czynniki niezależne od Administratora. Przy czym do czynników niezależnych od Administratora zalicza się w szczególności:
  a) przyczyny technologiczne związane z funkcjonowaniem Serwisu
  b) przyczyny technologiczne wynikające z awarii transmisji lub łączy telefonicznych, również międzynarodowych
  c) obciążenia łączy oraz nieprawidłowości w działaniu operatorów krajowych i zagranicznych lub brak dostępu do sieci wymienionych operatorów
  d) przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych
  e) inne okoliczności wynikające z nieprawidłowego działania dostawców usług oraz operatorów telekomunikacyjnych
  f) siłę wyższą, rozumianą jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, niezależna od działań Administratora
  g) konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne przerwy o charakterze technicznym,
  h) okoliczności wynikające z awarii urządzeń lub oprogramowania Użytkownika,

§6 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Administrator informuje, że Serwis zawiera teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo, grafikę oraz inne oryginalne materiały i pliki, a przyjęty w Serwisie układ i dobór kolorów, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych.
 2. Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, reprodukowanie i modyfikowanie danych, informacji, materiałów i plików umieszczonych w Serwisie bez pisemnej zgody Administratora jest zabronione.

§7 REKLAMACJE

 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisie przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisie.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora (kontakt@inteligentnybudynek.eu) lub listownie na adres pocztowy Administratora.
 3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ustępie 3 powyżej w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).
 6. Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, z ważnych przyczyn. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
 2. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronach Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.
 3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien usunąć swoje Konto oraz zaprzestać korzystania z Serwisie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r., nr 123 poz. 1151 z późn. zmianami) oraz innych stosownych aktów prawnych.