Zarządzanie energią w dużych obiektach

  sex videos
  bigtitted milf teases before getting banged. pornxvideos247 bigtit milf blows neighbours big black cock.
  hot sex videos a fat girl in red pantyhose jumps on a black rubber dick.

  factory industry fabryka
  Źródło: Pexels

  Przedstawiamy sześć najważniejszych wniosków z badania na temat zarządzania energią w dużych (powyżej 250 pracowników) obiektach.

  1️⃣ Zaledwie połowa badanych czytelników wskazała, że w ich zakładach pracy audyty energetyczne odbywają się regularnie. Najwięcej, bo 40% badanych, uściśliło, że ma to miejsce raz na rok, zaś po 30% wskazało odpowiedzi „rzadziej niż raz na rok” i „wcale”. 80% badanych odpowiedziało, że niezależnie od częstotliwości przeprowadzania audytów w ich zakładach pracy przeprowadzany jest monitoring zużycia energii.

  2️⃣ W obiektach, w których pracują badani, regularnie sprawdzane jest zużycie: prądu – 40% wskazań – oraz gazu ziemnego – 10%; nikt z ankietowanych nie wskazał regularnego sprawdzania zużycia sprężonego powietrza w swoim zakładzie. Ponadto 10% ankietowanych stwierdziło, że żadne zużycie nie jest regularnie sprawdzane, zaś 40% zaznaczyło odpowiedź „wszystkie w takim samym stopniu”.

  3️⃣ Badani dostrzegają liczne korzyści płynące z monitorowania zużycia energii w zakładach przemysłowych. Są to przede wszystkim: poprawa efektywności energetycznej – 30% odpowiedzi, redukcja kosztów związanych z utrzymaniem zakładu – 30%, zmniejszenie kosztów zużycia energii – 20%, zrozumienie, jak i na co zużywana jest energia w zakładzie – 10% oraz zoptymalizowanie zużycia energii w obszarach najbardziej energochłonnych – 10%.

  4️⃣ Na pytanie: „W jaki sposób w Państwa zakładzie najczęściej monitorowane jest zużycie energii?” ankietowani odpowiedzieli przede wszystkim, że jest to korzystanie z instalacji do pomiaru energii – 60% wskazań i weryfikacja rachunków za prąd – 60%. Na dalszych pozycjach znalazły się: wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania energią – 30%, wspomniane wcześniej audyty – 10% i korzystanie ze strategii zarządzania energią opracowanej na potrzeby zakładu – 10%. W kolejnym pytaniu uściślony został przez
  badanych czytelników procent zakładów, które mają opracowaną strategię zarządzania energią – było to 20% firm. Na pytanie o to, jakiego rodzaju są to działania, badani odpowiedzieli, że m.in. montaż oświetlenia LED, wymiana energochłonnych urządzeń, audyty, monitoring zużycia mediów, wdrażanie telemetrycznego systemu nadzoru i sterowania systemami grzewczymi.


  40% badanych wskazało, że w ich zakładach pracy audyty energetyczne są przeprowadzane raz na rok.

  60% ankietowanych jako najczęstsze metody monitorowania zużycia anergii w ich zakładach wskazało korzystanie z instalacji do pomiaru energii i weryfikację rachunków za prąd.

  
70% pytanych za największe wyzwanie przy wdrażaniu programów zarządzania energią uznało jego wysokie koszty.


  5️⃣ Z badania płynie też wniosek, że większości ankietowanych firm dzięki podejmowanym działaniom udaje się zmniejszyć zużycie energii do 10%. Po 10% ankietowanych wskazało na wielkości rzędu 10–20%, 20–30% i ponad 30%.

  6️⃣ Zapytaliśmy również o to, jakie wyzwania w związku z wdrażaniem programów zarządzania energią napotykają duże obiekty przemysłowe. Jak się okazuje, największym problemem są wysokie koszty wdrażania tych programów – 70% odpowiedzi, na kolejnych miejscach są: niechęć pracowników do zapoznania się z programem zarządzania energią i do jego wdrożenia – 30%, niewystarczająca ilość danych na temat zużycia energii w zakładzie – 30%, skuteczne przystosowanie programu do danego zakładu pracy – 20% oraz źle przeprowadzony audyt, z którego wnioski miały być podstawą do efektywnego zarządzania energią – 20%.

  fuqvids.com
  top xxx
  crazy freshmeat voyeur for bangbus.tamil porn